Přijímáme online platby

Loga kreditních karet


Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

 

   

1.        Základní údaje

Dodavatel

ALKO elektro s.r.o., Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH.

 

Telefon: +420 774 218 565

 

 

ŽL vydal Magistrát města Chomutova.

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Den vzniku živnostenského oprávnění: 21.4.2009

 

IČ: 08116741

DIČ: CZ08116741

 

(dále jen „dodavatel“)

 

 

2.        Objednávka zboží

 

Seznam zboží na stránkách www.alkoelektro.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

 

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle.

Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

 

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava.

 

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

 

Zrušení Objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč

 

není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

 

 

3.        Zaslání zboží

 

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem. Po potvrzení objednávky a jejím zaslání do systému dodavatele přijde zákazníkovi na e-mail uvedený v objednávce

rekapitulace objednávky s číslem dané objednávky, kde si zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení.

Okamžikem doručení tohoto e-mailu je uzavřena kupní smlouva. V případě chyby

v objednávce zašle zákazník na e-mail alkoelektro@alkoelektro.cz informaci o zrušení objednávky a uvede číslo objednávky. Po odeslání této informace může zákazník znovu objednat zboží na stránkách dodavatele www.alkoelektro.cz. Zákazníkovi bude zaslán do 24 hodin po oznámení zrušení e-mail s informací o zrušení objednávky.

 

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době zásilkovou službou, obvykle do 1-5 pracovních dní od závazného potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil

v objednávce.

 

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území České republiky. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, aktuální ceník je uveden na stránkách www.alkoelektro.cz. Podmínky dopravy a náklady na dopravu zboží najde zákazník v sekci

„Doprava“.

 

Způsob uhrazení ceny za zboží

Způsob platby za zboží je možný:

  • převodem na účet číslo: 115-9704420207/0100 u KB, a.s. - 0,- Kč
  • dobírkou - 36,- Kč vč. DPH do výše platby 6000,- Kč vč. DPH

- 60,- Kč vč. DPH pro platby vyšší než 6.000,- Kč vč. DPH (v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby).

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní ceny.

 

Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen

zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi

 

poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

 

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo

mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

 

Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci.

 

Komunikace m zákazníkem a dodavatelem

Další komutace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

 

 

4.       Záruční podmínky a reklamace – uplatnění práv z odpovědnosti za vady

 

Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

 

Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

 

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

 

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje

konkrétní dovozce zboží do ČR.

 

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která

nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

 

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.alkoelektro.cz, zašle e-mail na alkoelektro@alkoelektro.cz, kde uvede zejména typ výrobku, jeho výrobní

číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Do dvou pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

 

Vyřízení reklamace

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

 

 

5.        Odstoupení od smlouvy

 

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

 

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s §53 odst. 7 a §54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

 

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

 

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

 

Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu alkoelektro@alkoelektro.cz. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

 

Pokud již zákazník zboží obdržel nebo převzal, zašle zboží zpět na adresu dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží.

 

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník

povinen uhradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží

apod.).

Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část.

 

Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů po vrácení zboží.

 

6.        Ochrana osobních údajů

 

Osobní údaje Subjektu údajů jsou Prodávajícím (správcem údajů) zpracovávány v souladu s platnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). Podmínky ochrany osobních údajů

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

 

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat e-mailem a telefonicky

obchodní sdělení s novinkami, nabídkami a inzercí a nabízet účast na anketách a průzkumech trhu.

 

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

 

Svůj souhlas s uchováním a zpracováním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na alkoelektro@alkoelektro.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.